Natječaji

Gradonačelnik Grada Vukovara temeljem odredbe članka 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-7 od 7. svibnja 2020. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara radi poljoprivredne obrade

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 940-01/20-01/6, URBROJ: 2196/01-02-20-13 od 13. svibnja 2020. godine

O G L A S za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i nabavu

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent - komunalni redar o novom datumu održavanja pisanog i usmenog testiranja.

Gradonačelnik Grada Vukovara temeljem članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 3/16., 8/18. i 3/20.)  raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Vukovara na Gradskoj tržnici Vukovar

N A T J E Č A J za davanje u  zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

N A T J E Č A J za prodaju izgrađenog građevinskog zemljišta u  vlasništvu Grada Vukovara

N A T J E Č A J za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Dopuna natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly)

Temeljem Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18) i Odluke KLASA: 944-01/19-01/7,
URBROJ: 2196/01-02-19-2 od 31. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje