O pravu na pristup informacijama

 

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Dopuna i ispravak informacije - ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku. Ako je zahtjev podnesen usmeno, sastavit će se službena bilješka.

Zahtjev se šalje na adresu: Grad Vukovar,  Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar ili se na navedenu adresu može donijeti osobno u radno vrijeme Grada Vukovara.

Zahtjev se može poslati i električnim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada stvarnih i materijalnih troškova - tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji anstaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

Službenik za informiranje

 • Žana Kunji
 • tel: (032) 456-504
 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o određivanju službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Gradu Vukovaru

Zakoni i pravilnici

 Ostali zakoni

 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 , 110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10 , 143/12, 152/14, 94/16, 29/17110/21)
 • Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
 • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

Obrasci

Registri

Upitnik za samoprocjenu TJV