Statutom Grada Vukovara podrobnije se uređuje samoupravni djelokrug Grada Vukovara, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Vukovara, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Vukovara.