Sukladno članku 51. Statuta grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 04/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21), gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljaju svoje dužnosti.
Jedan od zamjenika gradonačelnika bira se iz reda srpske nacionalne manjine.

Nadalje, sukladno članku 52. Statuta grada Vukovara, gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njegovo obavljanje. U tom slučaju zamjenik gradonačelnika je dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Jednako tako, članak 53. Statuta grada Vukovara propisuje da će gradonačelnik i njegovi zamjenici odlučiti hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Filip Sušac, mag.ing.comp.
Filip Sušac, mag.ing.comp.

Ured br. 32 Dr. F. Tuđmana 1 32000 Vukovar

032/456 506 filip.susac@vukovar.hr
Srđan Kolar, dipl.oec.
Srđan Kolar, dipl.oec.

Ured br. 34 Dr. F. Tuđmana 1 32000 Vukovar

032/456 509 srdjan.kolar@vukovar.hr