Nadležnosti Gradskog vijeća sukladno
Statutu Grada Vukovara
Članak 32.

Gradsko vijeće:
1.donosi Statut Grada,
2. donosi Poslovnik o radu Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
4. donosi Proračun i odluku o izvršenju proračuna,
5. donosi odluku o godišnjem izvješću o izvršenju proračuna,
6. donosi odluku o privremenom financiranju,
7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada čija je visina pojedinačne vrijednosti veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Grada i provedeno u skladu sa zakonom,
8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
9. donosi odluku o promjeni granice Grada Vukovara,
10. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
11. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
12. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
13. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
15. raspisuje lokalni referendum,
16. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
17. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
18. donosi odluku o visini plaće gradonačelnika i njegovih zamjenika,
19. donosi odluku o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje imenuje Gradsko vijeće,
20. odlučuje o pokroviteljstvu,
21. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
22. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
23. donosi odluku o prostornom planu kao i njegovim izmjenama i dopunama,
24. donosi odluku o sklapanju ugovora o koncesiji za obavljanje određenih djelatnosti,
25. donosi odluku o sklapanju ugovora o povjeravanju poslova za obavljanje određenih djelatnosti,
26. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad Vukovar. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Gradsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.


Kodeks ponašanja gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara u sprječavanju sukoba interesa