Služba za unutarnju reviziju Grada Vukovara obavlja poslove vezane uz procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta radi unapređenja poslovanja, ostvarenja poslovnih ciljeva Grada Vukovara i institucija iz nadležnosti Grada Vukovara primjenom sustavnog i discipliniranog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.
Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju:

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada Vukovara i institucijama iz nadležnosti Grada Vukovara, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
  • davanje preporuka radi postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom;
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unaprjeđivanje poslovanja;
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, te godišnjeg izvješća,
  • praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji;
  • suradnju s Upravom za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola u Ministarstvu financija i Državnim uredom za reviziju;
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

NIVES GAŽO

Pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Ured br. 28 (II. kat)