Natječaji

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/14, URBROJ: 2196/01-02-21-8 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje N A T J E Č A J za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos, na radno mjesto: Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice, poziva kandidatkinje na razgovor (intervju).

članka 25., 26., i 27. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 34. sjednici donijelo je Odluku 09. travnja 2021. godine o raspisivanju natječaja

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u projektu Grada Vukovara „Pokloni mi osmijeh II“, a u okviru Poziva „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II“

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska

Na temelju odredbe članka 72. i 73. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke KLASA: 944-01/21-01/1, URBROJ: 2196/01-02-21-4 od 01. ožujka 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara

Nastojeći promicati vrjednote stvaranja i obrane hrvatske države te potaknuti književno stvaralaštvo na tu temu, predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Vukovaru raspisuje Šesti natječaj za kraće književno djelo

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/21-01/13, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 09. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18, 3/20 i 8/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/20-01/51, URBROJ: 2196/01-02-21-9 od 05. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj za prodaju nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda

Na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), članka 48. stavak 1. točka 5. i članka 67. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o prodaji pokretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 406-01/21-01/18, URBROJ: 2196/01-02-21-2 od 05. veljače 2021. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje  Natječaj za prodaju pokretnina