Natječaji

Obavijest kandidatima prijavljenim na Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijem na radno mjesto referent-komunalni redar

Dana 24. ožujka 2020. godine sa pčetkom u 7.30 sati u zgradi Gradske uprave Grada Vukovara održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti po Natječaju za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Referent- komunalni redar.

N A T J E Č A J za prodaju izgrađenog građevinskog zemljišta u  vlasništvu Grada Vukovara

Temeljem članka 38. i članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), temeljem članka 20. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19) i Statuta Gradske knjižnice.

Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova

RANG LISTU KANDIDATA

Prema ukupnom broju bodova

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša raspisuje Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent-komunalni redar.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za višeg stručnog suradnika za nabavu

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

N A T J E Č A J za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska