Natječaji

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - natječaj, spremač/ica

Na temelju članka 26. stavak 3., 4., i 7. Zakona o muzejima (NN 61/18, 98/19, 114/22), članka 40. stavak 1. točka 1. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22 ), te članka 20. stavak 2. alineja 4., a u svezi članka 27. Statuta Gradskog muzeja Vukovar od 13. ožujka 2019. godine te Odluke Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vukovar o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog muzeja Vukovar (URBROJ:2196-1-9-01-23-34) od dana 23. siječnja 2023. godine Upravno vijeće Gradskog muzeja Vukovar raspisuje;

SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR - Natječaj za radno mjesto tajnik/ca

OŠ ANTUNA BAUERA - natječaj za radno mjesto spremač/ica

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina na temelju javnog prikupljanja ponuda

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II- natječaj, psiholog/inja

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU

Zemljište u vlasništvu Grada Vukovara daje se u zakup radi poljoprivredne obrade kako slijedi:

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, spremač/ica

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II - Natječaj, stručni suradnik psiholog/inja