Pozivi

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem.

Grad Vukovar objavljuje javni poziv za braniteljske udruge s područja grada Vukovara za prikupljanje prijedloga za članove Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj i njihove zamjenike.

Temeljem Ugovora o realizaciji programa rada Turističke zajednice grada Vukovara iz proračuna grada Vukovara za 2020. godinu KLASA: 334-01/20-01/2, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 17. siječnja 2020. godine, Turistička zajednica grada Vukovara 3. rujna 2020. objavljuje  Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i javne površine za sudjelovanje na manifestaciji 13. VUKOVARSKI ETNO SAJAM, 26. rujna 2020.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2020. godinu, po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/20-01/57, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 9. srpnja 2020.), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja - Šibenska ulica

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu„ Program poticanja poduzetnika“ koji sadrži 9 mjera. Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020.g.

Temeljem članka 2. Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 9/19), Odluke o poticajnim mjerama za unapređenje poljoprivredne proizvodnje (KLASA: 320-02/19-01/8, URBROJ: 2196/01-02-20-4 od 6. ožujka 2020.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći JAVNI POZIV

Poziv za dostavu informativnih ponuda vrši se za predmet nabave: Usluge jačanja kapaciteta u okviru projekta “VukovART”, predviđenog za sufinanciranje sredstvima EU za festivale 2020. i 2021. godine, a za projektne aktivnosti jačanja kapaciteta za provedbu gore navedenog festivala

Grad Vukovar obavještava građane

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), mjera 2. Širenje na nova tržišta.