Pozivi

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv temeljem članka 124 Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), te čl. 73. i čl. 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" broj 59/18)

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), područje 1. „Program poticanja poduzetnika“, s ciljem smanjenja negativnih učinaka nastalih uslijed epidemije virusa COVID-19 na poslovanje gospodarskih subjekata te očuvanje radnih mjesta

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o korištenju javnih površina (“Službeni vjesnik“ broj 6/20) i članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 7/19-Odluka USRH broj: U-II-1818/2016 i 3/20), Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o poništenju Javnog poziva

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i „Općeg programa razvoja poduzetništva na području grada Vukovara za razdoblje 2020.-2025.“ (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje sljedeći  J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih potpora ugostiteljima na području grada Vukovara za 2020. godinu uslijed epidemije virusa COVID-19

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Grada Vukovara fizičkim osobama – građanima sa područja grada Vukovara za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području grada Vukovara za 2020./2021. godinu.

Turistička zajednica grada Vukovara, Grad Ilok i Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem.

Temeljem Ugovora o realizaciji programa rada Turističke zajednice grada Vukovara iz proračuna grada Vukovara za 2020. godinu KLASA: 334-01/20-01/2, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 17. siječnja 2020. godine, Turistička zajednica grada Vukovara 3. rujna 2020. objavljuje  Javni poziv za dodjelu na korištenje štandova i javne površine za sudjelovanje na manifestaciji 13. VUKOVARSKI ETNO SAJAM, 26. rujna 2020.

Temeljem članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 - pročišćeni tekst i 7/19 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Programa bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara za 2020. godinu, po prethodno pribavljenom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/20-01/57, URBROJ: 525-08/0245-20-2 od 9. srpnja 2020.), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) objavljuje se Javni poziv za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja - Šibenska ulica

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora na području grada Vukovara za 2020. godinu„ Program poticanja poduzetnika“ koji sadrži 9 mjera. Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. kolovoza 2020.g.