Pozivi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA I SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U VUKOVARU

Vukovarska gospodarska zona d.o.o. kao Upravitelj Poslovno-inovacijskim centrom BIC Vukovar objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup poslovnih prostora u Poslovno-inovacijskom centru BIC Vukovar

Grad Vukovar poziva sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru.

Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/04, 1/10, 2/17, 4/18 i 5/20), Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara objavljuje Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara za 2024. godinu

Natječaj traje do kraja 2024. godine, a na temelju poslanih fotografija unutar jednog mjeseca, komisija nagradnog natječaja bira fotografiju mjeseca koja će biti postavljena na javnim površinama u Vukovaru uz obavezan potpis autora te u kalendaru za 2025. godinu.

Sukladno točki 3. Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2022./2023. god. objavljenom 20.06.2022. god., obavještavaju se sve fizičke osobe - građani sa područja Grada Vukovara da je sa danom 31.12.2023. god. Javni poziv zatvoren.

Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za izbor i proglašenje najuspješnijih sportaša 2023. godine u gradu Vukovaru

POTPORE IZ PODRUČJA RIBARSTVA I AKVAKULTURE GRADA VUKOVARA ZA 2023. GODINU

Grad Vukovar kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Penava, objavljuje Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem upisanim na k.č. br. 7207 i k.č. br. 5759 obje u k.o. Vukovar (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izveden dio ulice SR Njemačke u Vukovaru ( od kućnog broja 144 do kućnog broja 260 ) o postupku evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOVA KULTURNOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA