Gradske vijesti

Završetkom ovog projekta u povijest je trajno urezan veliki trud uložen u obnovu Vukovarskog vodotornja.

VukovART predstavlja jedinstveni koncept u kulturi i umjetnosti Vukovara.

Grad Vukovar kontinuirano ulaže u estetiku i funkcionalnost gradskih groblja.

Održano je svečano uručenje Ugovora za izvođenje radova za dovršetak izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara.

U Vukovar je stigao EU projekt „raSTEM-razvoj STEM-a u Vukovaru“ koji je odobren u potpunom iznosu.

I ove godine Grad Vukovar pravovremeno je počeo s tretiranjem komarca.

Grad Vukovar nastavlja brigu za svoje najmlađe sugrađane.

Nastavak ulaganja u komunalnu infrastrukturu gradske četvrti Sajmište.

U skladu s odredbom članka 3. stavak 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliše (NN 64/08) objavljuje se informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Arheološki park Vučedol''.

Grad Vukovar nastavlja ulagati u nivo komunalne opremljenosti na svom području.