Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu

U nastavku slijedi Izvješće o tržištu nekretnina za 2023. godinu za područje Grada Vukovara, a podaci na temelju kojih je izrađeno Izvješće sadržani su u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 05. ožujka 2024. godine i završit će 12. ožujka 2024. godine

Dana 30. prosinca 2023. godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 155/23), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Gradsko vijeće Grada Vukovara na 21. sjednici održanoj 9. studenog 2023. godine, donijelo je Odluku o izradi V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara.
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 10/23.

Rad Gradske uprave Grada Vukovara prezentiran je kao primjer dobre prakse u RH.

U nastavku slijedi Izvješće o tržištu nekretnina za 2022. godinu za područje Grada Vukovara, a podaci na temelju kojih je izrađeno Izvješće sadržani su u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Od 2019. godine stambeno je zbrinuto 148 mladih, stručnih osoba te 48 djece!

Sukladno odredbi članka 5. stavak 1. Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 12/19, 12/20 i 15/22), prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. za tekuću godinu.

Objavljena je lista odabranih korisnika stambenih jedinica koje su prenesene na upravljanje Gradu Vukovaru.