Natječaji

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup 5 pokretnih kućica u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje, odnosno radi obavljanja trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti na javnim površinama u Gradu Vukovaru. Kućice koje su predmet zakupa postavljene su na javnoj površini kod hotela „Dunav“ uz parking prostor i uz šetnicu na Dunavu...

Prodaje se ½ idealnog dijela nekretnine na k.č.br. 1352 upisana u zk.ul.br. 1449 k. o. Borovo Naselje, ukupne površine 536 m², u zemljišnoknjižnom izvatku upisana kao dvorište i kuća br. 10, Novoselska , Vukovar...

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, na adresi Adica 1, upisanog na k.č. br. 1493/2, zk. ul. 10213 k.o. Vukovar...

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara u Vukovaru, na adresi Olajnica 9, u zgradi izgrađenoj na k.č. 1693/1, upisanoj u zk. ulošku 11503 k.o. Vukovar. Predmet davanja u zakup je poslovni prostor br. 3 u prizemlju zgrade, suvlasnički dio: 504/10000 etažno vlasništvo (E-3), koji se u naravi sastoji od tri prostorije i sanitarnog čvora ukupne površine 57,09 m2.

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar) na adresi Vukovar, Gospodarska zona 15, sljedećih oznaka, površine i namjene

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaga-nju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda KLASA: 940-01/18-01/22, URBROJ: 2196/01-01-19-29 od 28. svibnja 2019. godine koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje na temelju odredbi članka 47. stavka 3. točke 5. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20) i članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke o raspisivanju Natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vukovara, KLASA: 940-01/19-01/31, URBROJ: 2196/01-02-20-14 od 21. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje temeljem odredbe članka 68. i 72. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj 10/16, 8/18 i 3/20) i Odluke KLASA: 944-01/20-01/1, URBROJ: 2196/01-02-20-10 od 18. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16) i Odluke KLASA: 372-03/20-01/4, URBROJ: 2196/01-02-20-2 od 25. svibnja 2020.g. 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti