Natječaji

RANG LISTA KANDIDATA prijavljenih na Oglas-Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19, dalje: Zakon), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu, na radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, na određeno vrijeme...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti po Oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za provedbu EU projekata

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup stupova janve rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa.

Objavljuje se natječaj radi osnivanja prava građenja, koje će biti osnovano na zemljištu površine 70.000 m2, na južnom dijelu k.č. broj 17 k.o. Vukovar, upisano u zk.ul.br. 9946 k. o. Vukovar, koje će biti formirano kao građevinska parcela sukladno aktu nadležnog upravnog tijela, radi izgradnje sportsko-rekreacijske površine – igrališta s pratećim sadržajima.

Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup 1 pokretne kućice u vlasništvu Grada Vukovara radi prodaje, odnosno radi obavljanja trgovačke djelatnosti na javnoj površini u Gradu Vukovaru.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Vukovara raspisuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme