Gradsko vijeće Grada Vukovara na 11. sjednici održanoj 15. rujna 2022. godine, donijelo je
Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara.

Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku " Grada Vukovara br. 12/22.