Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/22-01/6; Urbroj: 2196-1-02-22-32 od 01. 12. 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, objavljuje

JAVNU  RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IV. IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

I. Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 08. prosinca 2022. godine i završit će 15. prosinca 2022. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara biti će za vrijeme trajanja javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara (1. kat-ured 14.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr

III. Javno izlaganje o Prijedlogu IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara održat će se u srijedu 14. prosinca 2022. godine s početkom u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.

IV. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog IV. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 15. prosinca 2022. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;

V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/22-01/6
URBROJ: 2196-1-2-22-33
Vukovar, 01. prosinca 2022. godine


Privremena Pročelnica
Martina Prepunić, mag.iur.


TEKST - GUP
ODREDBE ZA PROVEDBU - PRIČIŠĆENI TEKST - GUP

Kartografski prikazi:

0_PREGLEDNA KARTA ID
1_KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA
2_MREZA GOSPODARSKIH I DRUSTVENIH DJELATNOSTI
3-1_PROMET
3-2_POSTA I ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
3-3_ENERGETSKI SUSTAV CIJEVNI TRANSPORT PLINA I TOPLINSKA  ENERGIJA
3-5_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV VODOOPSKRBA
3-6_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV ODVODNJA
4-1_PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA
4-2_PODRUCJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
4-3_PLANSKE MJERE ZASTITE
4-4_OBLICI KORISTENJA I NACIN GRADNJE