Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 48. stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj br. 4/09, 7/11., 4/12., 7/13., 7/15., 1/18, 2/18-pročišćeni tekst, 3/18, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 6. i 11. Odluke o korištenju javnih površina („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za davanje javne površine s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara u zakup u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti povodom obilježavanja Dana grada Vukovara 3.5.2023.

 

Članak 1.

Objavljuje se javni poziv za davanje u zakup javne površine s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara, na adresi Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar.

PREDMET POZIVA

Članak 2.

Povodom obilježavanja Dana grada Vukovara (3. svibnja 2023.), Grad Vukovar daje u zakup javnu površinu s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara, u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, na adresi: Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar, i to:

- dvije ugostiteljske pokretne kućice veličine 2x3m
- pet ugostiteljskih pokretnih kućica veličine 2x2m

Predmet zakupa iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup na dan 3. svibnja 2023.

NAKNADA ZA ZAKUP (ZAKUPNINA)

Članak 3.

Početna cijena zakupa javne površine s ugostiteljskom pokretnom kućicom veličine 2x3m iznosi 30 EUR po kućici.

Početna cijena zakupa javne površine s ugostiteljskom pokretnom kućicom veličine 2x2m iznosi 20 EUR po kućici.

Članak 4.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom i drugim aktom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

Članak 5.

Zainteresirani ponuđači trebaju dostaviti pisanu ponudu.

Pisana ponuda treba sadržavati sljedeće:

1. Ime i prezime/ naziv pravne ili fizičke osobe s adresom, OIB-om i kontakt podacima
2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
3. Ponuđenu cijenu zakupnine s naznakom za koju ugostiteljsku kućicu se daje ponuda
4. Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru (ne stariju od 30 dana)
5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga (ne stariju od 30 dana)
6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom

Članak 6.

Za prihvaćanje ponude moraju biti ispunjeni svi uvjeti ovog javnog poziva. Grad Vukovar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o zakupu.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 7.

Za provođenje ovog javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Članak 8.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda je 2. svibnja do 12,00 sati.

 

Ponuda se dostavlja na adresu:
Grad Vukovar
Ured broj 1.
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

S naznakom:
„Za iskazivanje interesa za davanje javne površine s postavljenim pokretnim ugostiteljskim kućicama u vlasništvu Grada Vukovara u zakup u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti povodom obilježavanja Dana grada Vukovara 3.5.2023.– NE OTVARAJ.

Ponuda se može dostaviti i putem elektroničke pošte na e-maila adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA:610-01/22-01/6
URBROJ:2196-1-4-23-24
Vukovar, 25. travnja 2023.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.