REPUBLIKA HRVASTKA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 46
V U K O V A R

KLASA: 601-02/23-01/05
URBROJ: 2196-1-12-05-23-01

Vukovar, 05. svibanj 2023.

            Na temelju članka 1.a stavka 1.  i članka  35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 ), Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 1/23), Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Vukovar II („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 2/23), članka 2. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 i KLASA: 011-03/23-02/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-01), Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 011-03/23-03/01, URBROJ: 2196-1-12-05-23-03), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. GODINU

 

 

 

 Prijave za upis djece podnose se od 08. – 15. svibnja 2023. godine:

 • osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

            I. PROGRAMI:

 

            a) REDOVITI PROGRAMI

 • Redoviti 10-satni program,
 • Redoviti 6-satni program s ručkom,
 • Redoviti 6-satni program bez ručka.

 

            b) PROGRAMI JAVNIH POTREBA:

 • Program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja,
 • Djeca s teškoćama u razvoju,
 • Kraći program odgojno-obrazovnog rada za darovitu djecu predškolske dobi.

 

            II. DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA UPIS:

 • Zahtjev za upis,
 • Inicijalni upitnik,
 • Privola za obradu podataka,
 • Preslika rodnog lista djeteta,
 • Preslika kartona cijepljenja
 • Zdravstvena iskaznica djeteta,
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
 • Preslike osobnih iskaznica ili potvrde o prebivalištu za oba roditelja i djeteta,
 • Dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (preslika zdravstvene i druge dokumentacije djeteta s teškoćama u razvoju, potvrda poslodavca o radnom statusu roditelja, Mišljenje CZSS, smrtni list za preminulog roditelj/skrbnika dr.),
 • Ostali dokazi po potrebi (Presuda o razvodu braka, Rješenje suda o odobravanju Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i dr.).

 

III. PRIORITET KOD UPISA DJECE:

 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata,
 • djeca s teškoćama u razvoju,
 • djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada Vukovara,
 • djeca roditelja koji su u radnom odnosu,
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 • djeca iz obitelji koja žive u teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima.
 • djeca samohranih roditelja,
 • djeca u godini prije polaska u školu,
 • djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 4 godine,
 • djeca koja se nalaze na listi čekanja.

 

IV. CIJENE PROGRAMA ZA DJECU I KORISNIKE USLUGA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA:

 • redoviti 10-satni program iznosi 70,00 €
 • poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 60,00 €
 • poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 45,00 €
 • program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

V. EKONOMSKE CIJENE PROGRAMA:

 • redoviti 10-satni program iznosi 309,00 €
 • poludnevni 6-satni program sa ručkom iznosi 278,10 €
 • poludnevni 6-satni program bez ručka iznosi 200,85 €

VI. OLAKŠICE U PLAĆANJU REDOVITOG PROGRAMA IMAJU RODITELJI,  ODNOSNO   SKRBNICI ZA:

 • dijete roditelja invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
 • dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa,
 • dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

            VII. OBJAVA REZULTATA I UPISI

            Prijedlog Odluke o upisu  djece  bit će javno objavljen najkasnije do 15. lipnja 2023.. godine na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Vukovar II i internetskoj stranici Dječjeg vrtića Vukovar II   

(https://www.dv-vukovar2.hr/dvvu/upis.php).

            Djeca primljena temeljem Javnog poziva polaze u Dječji vrtić Vukovar II početkom pedagoške godine koja započinje  01. rujna 2023. godine.

 

                                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                          Marina Vlajčić, mag. iur.