Na temelju članka 131. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/22) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" br. 59/18., 112/18.), Grad Vukovar kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Penava, prof., objavljuje:


JAVNI POZIV


kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste, i to:
- Ulica Matice hrvatske, naselje Lužac, Vukovaru
- Ulica Hrastik, naselje Lužac, Vukovar
- Ulica Težački put, naselje Lužac, Vukovar
- Ulica Oranice, naselje Lužac, Vukovar
- Ulica Kanalska, naselje Lužac, Vukovar
o postupku evidentiranja izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/2022), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.
Geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Hrvatske nezavisnosti izradit će tvrtka Geo Gyrus d.o.o., Svete Ane 10, Osijek.
Geodetske elaborate izvedenog stanja ulica: Hrastik, Težački put i ulice Oranice izradit će tvrtka Geo SRIM d.o.o., K. A. Stepinca 6, Vukovar.
Geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Kanalska izradit će tvrtka Nonij d.o.o., Lavoslava Ružičke 10, Vukovar.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste provodilo se od siječnja do ožujka 2023. godine, a izvodili su ih službenici gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije iz navedenih geodetskih ureda.
Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem su izvedene gore navedene ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 24. travnja 2023. godine u vremenu od 09.00 – 14.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 340-02/22-01/3
URBROJ: 2196-1-02-23-11
Vukovar, 14. travnja 2023.

 

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.