Temeljem članka 9., stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj: 85/15 i 121/16) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

I.

Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani" i Barovi" na području Grada Vukovara, za dane 28. i 29. rujna 2018. godine do 4,oo sata u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase), za vrijeme održavanja manifestacije „11. vukovarski etno sajam".

II.

Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, da poduzme sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta te na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine" br. 30/09., 55/13. i 153/13.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine" br. 145/04.)

III.

Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

O b r a z l o ž e nj e:

U dane održavanja „11. vukovarskog etno sajma" organizirani su koncerti i očekuje se veliki broj posjetitelja u Gradu Vukovaru, te je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge. Sukladno članku 9., stavku 3. podstavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj: 85/15) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15), odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/16-01/1
URBROJ: 2196/01-02-18-17
Vukovar, 26. rujna 2018.

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.