Temeljem Odluke o objavljivanju Javnog poziva (KLASA:610-02/20-01/5, URBROJ:2196/01-02-20-1 od dana 18. lipnja 2020. godine) i članka 14. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama Grada Vukovar ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 10/16 i 8/18). Gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

JAVNI POZIV
Za suorganizaciju manifestacije „Ljeto u Vukovaru 2020.“

Članak 1.
Grad Vukovar upućuje Javni poziv za suorganizaciju manifestacije „Ljeto u Vukovaru 2020.“ koja će se održati od 4. srpnja do 15. kolovoza 2020. godine u Vukovaru (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Predmet Javnog poziva je suorganizacija manifestacije na području grada Vukovara.

Članak 2.
Javni poziv provest će se putem zatvorenih prijava.
Prikupljaju se prijedlozi aktivnosti koje se mogu uklopiti u ovogodišnje događanje nazvano „Ljetna f(v)urka“.

Članak 3.
Grad Vukovar provest će manifestaciju te osigurati lokacije za izvođenje planiranih programa. Lokacije su sljedeće:
- 4. srpnja 2020. godine – dvorište Gradskog muzeja Vukovar
- 18. srpnja 2020. godine – plato ispred Radničkog doma u Vukovaru
- 1. kolovoza 2020. godine – površina kod Augustinčićevog dječaka (križanje Ulice A.B.Paje s ulicama J.J. Strossmayera i Županijska)
- 15. kolovoza 2020. godine – Ulica dr. Franje Tuđmana 18

Članak 4.
Grad Vukovar (u daljnjem tekstu: Organizator) provodi manifestaciju, osigurava sponzora, površine u vlasništvu Grada, 2 sajamske kućice, struju i električne priključke, izvođače, pozornicu, razglas, rasvjetu, fotografa, zaštitarsku službu, hitnu pomoć, dekoraciju eksterijera, uređenje javnih površina, čišćenje i prijevoz potrebnih rekvizita za uređenje eksterijera, sanitarne čvorove, oglašavanje u medijima. Također prijavljuje cjelokupno događanje MUP-u.

Članak 5.
Prijavitelj treba pružiti kompletan ugostiteljski asortiman (namještanje prostora na temu i dizajn po zahtjevu i dogovoru s Organizatorom):
- Stolovi (obični i barski)
- Stolci (obični i barski)
- Vinske bačve
- Postavljanje mini bara
- Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama
- Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom
- Suradnja s Organizatorom i ostalim dionicima manifestacije
- Dodatna ponuda i prijedlozi u dogovoru s Organizatorima
- Dužnost pridržavanja predviđenog radnog vremena
- Osigurati uslugu usluživanja jela, pića i napitaka,
a sve u skladu s predloženim epidemiološkim mjerama.

Članak 6.
Pravo na sudjelovanje na Javni poziv imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registriranom ugostiteljskom djelatnosti i rješenje za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom.
Prijava mora sadržavati:
- Ispunjen Obrazac, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, popunjen na računalu i vlastoručno potpisan od ovlaštene osobe prijavitelja te ovjeren pečatom
- Pravne osobe – izvadak iz sudskog Registra, a obrtnici – izvod iz obrtnog Registra (i za partnere ukoliko ih ima)
- Rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima (i za partnere ukoliko ih ima)
Partnerstvo je poželjno, ali nije obavezno.
Partneri moraju ispunjavati sve uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja.

Članak 7.
Povjerenstvo za prikupljanje prijava temeljem Javnog poziva izvršit će otvaranje i provjeru prijava.
Najboljom ponudom smatrat će se ona koja može osigurati veći broj aktivnosti iz članka 5. ovog Javnog poziva. U slučaju da su ponude jednake, prednost će imati prijavitelj s većim dosadašnjim iskustvom u organizaciji događaja.
Odluku o odabiru prijavitelja donijeti će Gradonačelnik Grada Vukovara te s prijaviteljem sklopiti Ugovor o suorganizaciji manifestacije.

Članak 8.
Javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Grada Vukovara – www.vukovar.hr.
Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 8 dana od dana objave, zaključno s danom 26. lipnja 2020. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 26. lipnja 2020. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u pisarnicu Grada Vukovara najkasnije do 26. lipnja 2020. godine.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je objavljen zajedno s Javnim pozivom te dostupan na mrežnim stranicama Grada Vukovara.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom obliku) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, OBRAZOVANJE, SPORT, BRANITELJE, SOCIJALNU POLITIKU I CIVILNO DRUŠTVO
„JAVNI POZIV ZA SUORGANIZACIJU – LJETO U VUKOVARU 2020.“
DR. F. TUĐMANA 1
32000 VUKOVAR

 

Članak 9.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA:610-02/20-01/5
URBROJ:2196/01-02-20-2
U Vukovaru, 18. lipnja 2020. godine

 

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

OBRAZAC PRIJAVE