GRAD VUKOVAR

raspisuje

 

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava Grada Vukovara u sufinanciranju Programa

ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA U GRADU VUKOVARU
ZA 2024. GODINU

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela sredstava Grada Vukovara (dalje u tekstu: Grad) fizičkim osobama – građanima koji čine suvlasničku zajednicu temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa područja grada Vukovara zastupani putem upravitelja zgrade (dalje u tekstu: prijavitelji) za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada na području grada Vukovara za 2024. godinu (dalje u tekstu: energetska obnova) odnosno mjera u okviru sljedećih aktivnosti:

A1: Izrada Energetskog certifikata višestambene zgrade
A2: Izrada projektne dokumentacije za Energetsku obnovu višestambene zgrade
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu prema važećim smjernicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za dodjelu subvencije za energetsku obnovu višestambenih zgrada
A3: Izrada projektne dokumentacije solarnog termalnog sustava za toplu vodu
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarnog termalnog sustava za zagrijavanje centralne pripreme zajedničke tople vode zgrade.
A4: Izgradnja sunčane elektrane
Izgradnja sunčane elektrane zgrade za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade u mrežnom radu.
A5: Izgradnja solarnog termalnog sustava za toplu vodu
Izgradnja solarnog termalnog sustava za zagrijavanje centralne pripreme zajedničke tople vode višestambene zgrade.

U smislu ovog Poziva višestambena zgrada je postojeća zgrada koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:
• Nalazi se na području Grada Vukovara
• njome upravlja upravitelj zgrade;
(dalje u tekstu: višestambena zgrada).

Višestambena zgrada može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na energetskoj obnovi od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

II. Korisnici sredstava Grada Vukovara

Korisnici sredstava Grada Vukovara prema Pozivu su suvlasničke zajednice (dalje u tekstu: korisnici) koje:
1. Suvlasnici višestambenih zgrada na području Grada Vukovara zastupani po Upravitelju i koji imaju volju većine suvlasnika (preko 51%) višestambene zgrade u kojoj se provodi projekt,
2. podnesu prijavu Gradu Vukovaru za dodjelu sredstava putem pošte ili osobno,
3. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu,
5. ispunjavaju i druge uvjete Poziva,
6. sklope s Gradom Vukovarom Ugovor o sufinanciranju.

III. Opravdani troškovi i sredstva Grada Vukovara

Grad će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove projekta, u maksimalnom iznosu prema dolje navedenome:

A1. Izrada energetskog certifikata višestambene zgrade
Sufinanciranje izrade energetskog certifikata i izvješća o energetskom pregledu zgrade

sufinanciranje 60% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova i to:

-          Izrada energetskog certifikata do 5.000 € za izradu prvog energetskog certifikata odnosno 3.000 € za obnovu energetskog certifikata nakon isteka.

-          Upravljanje i administracija najviše do 3% od ukupnih troškova ili minimalno 500€ / projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade prvog energetskog certifikata tj. izrade energetskog certifikata za zgrade koje ga do sada nisu imale ili obnove energetskog certifikata nakon isteka roka te upravljanje projektom i administracija.
A2. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada

sufinanciranje od 60% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova i to

-          izrada projektne dokumentacije najviše do 20.000 €.

-          upravljanje i administracija najviše do 3% od ukupnih troškova ili minimalno 500€ / projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade glavnog arhitektonskog projekta sa elaboratom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade sa analizom postojećeg stanja i troškovnikom; troškovi izrade strojarskog projekta sa troškovnikom; troškovi izrade elektrotehničkog projekta sa troškovnikom sukladno zadnjim važećim uputama za prijavitelje za energetsku obnovu subvencioniranu od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, te Upravljanje projektom i administracija.
A3. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarnog termalnog sustava za toplu vodu
Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju solarnog termalnog sustava s kolektorima za centralnu pripremu potrošne tople vode višestambene zgrade.

sufinanciranje od 60% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova i to:

-          izrada projektne dokumentacije najviše do 9.000 €/toplinskoj podstanici

-          upravljanje i administracija najviše do 3% od ukupnih troškova ili minimalno 500€ / projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade dokumentacije te Upravljanje projektom i administracija.

A4. Izgradnja sunčane elektrane
Sufinanciranje izgradnje sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za zajedničku potrošnju višestambene zgrade u mrežnom radu.

sufinanciranje od 60% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova i to:

-          izgradnja sunčane elektrane najviše do 10.000 €/mjernom mjestu.

-          Upravljanje i administracija najviše do 3% od ukupnih troškova ili minimalno 500€ / projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izrade glavnog projekta i troškovnika te troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme, te troškovi stručnog nadzora te Upravljanje projektom i administracija.
A5.

Izgradnja solarnog termalnog sustava za toplu vodu

Sufinanciranje izgradnje sustava sa solarnim termalnim kolektorima za centralnu pripremu potrošne tople vode višestambene zgrade

sufinanciranje od 60% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova i to:

-          izgradnja solarnog termalnog sustava za toplu vodu najviše do  40.000 € / toplinskoj podstanici

-          Upravljanje i administracija najviše do 3% od ukupnih troškova ili minimalno 500€ / projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi troškovi po ovoj mjeri su troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme, te troškovi stručnog nadzora te Upravljanje projektom i administracija.

 

Raspoloživa sredstva Grada Vukovara po Pozivu (dalje u tekstu: raspoloživa sredstva) u iznosu od 300,000,00 EUR osigurana su u Proračunu Grada Vukovara za 2024. godinu i u projekciji za 2025. godinu.
Jedna višestambena zgrada može se javiti na natječaj i ugovoriti samo jednu mjeru. Iznimno od navedenoga za mjeru A4) Izgradnja sunčane elektrane zgrada može prijaviti i više zasebnih sustava na po zgradi po jednoj mjeri dok za mjeru A2) Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu može uključivati i mjeru izrade energetskog certifikata višestambene zgrade . Pozitivnim okončanjem ugovora višestambena zgrada može se prijaviti za novu mjeru ukoliko nisu potrošena sredstva i unutar predviđenih rokova.
Grad će dodjeljivati sredstva donacije do iskorištenja raspoloživih sredstava. Grad će na svojoj mrežnoj stranici www.vukovar.hr objaviti obavijest o zatvaranju Poziva.

Grad isplaćuje:
1. iznos prema ugovorenom postotku ukoliko su ostvareni opravdani troškovi manji od ugovorenih
ili
2. ugovoreni iznos ukoliko su ostvareni opravdani troškovi veći ili jednaki ugovorenim troškovima.

IV. Opravdani troškovi

Opravdani troškovi su troškovi usluga, nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali do 12 mjeseci prije objave javnog poziva godine, što se dokazuje datumom izdavanja računa, a odnose se na sljedeće mjere:

1. Izrada energetskog certifikata višestambene zgrade
Izrada prvog energetskog certifikata tj. izrade energetskog certifikata za zgrade koje ga do sada nisu imale ili obnove energetskog certifikata nakon isteka roka trajanja te upravljanje projektom i administracija.
2. Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu
Izrada glavnog arhitektonskog projekta sa elaboratom racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade sa analizom postojećeg stanja i troškovnikom; troškovi izrade strojarskog projekta sa troškovnikom; troškovi izrade elektrotehničkog projekta sa troškovnikom te upravljanje projektom i administracija.
3. Projektiranje solarnog termalnog sustava
Izrada glavnog projekta i troškovnika te upravljanje projektom i administracija.
4. Izgradnja sunčane elektrane
Izrada glavnog projekta i troškovnika, troškovi izvođenja radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme, troškovi stručnog nadzora te upravljanje projektom i administracija.
5. Izgradnja solarnog termalnog sustava
Izvođenje radova tj. nabave i ugradnje sustava i opreme, troškovi stručnog nadzora te upravljanje projektom i administracija.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera energetske obnove primjenjuju se ograničenja iz tablica u nastavku.

Tehnički uvjeti koje je potrebno zadovoljiti:
M3. Izgradnja sunčane elektrane

Mjera Tehnički uvjeti Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjet
Izgradnja sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu zajedničku potrošnju višestambene zgrade u mrežnom radu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih sunčanih modula najmanje 18%

·   Fotonaponski sunčani moduli, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka i sl.)

·   Akumulatori električne energije

·   Ostala oprema za pravilan rad sustava (opremanje obračunskog mj. mjesta FNE u mrežnom radu, balasti, konstrukcije i sl.),

·   Građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja i sl.)

·   Troškovi HEP-a za zamjena brojila.

Za sunčanu elektranu koja se izgrađuje u sklopu energetske obnove potrebno je prethodno izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt skupa sa obavijest o mogućnosti priključenja i potvrdom glavnog projekta.

M5. Izgradnja solarnog termalnog sustava

Mjera Tehnički uvjeti Oprema i radovi kojima se postižu tehnički uvjet
Izgradnja solarnog termalnog sustava za zagrijavanje zajedničke tople vode višestambene zgrade za centralnu pripremu potrošne tople vode višestambene zgrade stupnja korisnog djelovanja najmanje 65%

·   ugradnja solarnih kolektora, akumulacijskog spremnika PTV-a za centralnu zajedničku pripremu PTV-a zgrade i pripadajuće automatike za regulaciju. Tehnički zahtjev za kolektore je posjedovanje certifikata o kvaliteti proizvoda – „Solar Keymark“.

·   mjera obuhvaća ugradnju brojila za praćenje profila potrošnje PTV-a.

·   ostali građevinski, obrtnički i instalaterski radovi i oprema prema projektu i troškovniku kojima se postižu definirani tehnički uvjeti te povezani radovi i oprema potrebni za postizanje definiranih tehničkih uvjeta odnosno potpuni završetak aktivnosti sukladno pravilima struke

Za sustave za korištenje OIE koji se ugrađuje u sklopu ove energetske obnove višestambenih zgrada potrebno je izraditi i u prijavi na Poziv priložiti Glavni projekt. Prijavitelj je pri tome dužan osigurati stručni nadzor te uz zahtjev za isplatu sredstava dostaviti završno izvješće nadzornog inženjera, kojim će se potvrditi izvedba radova u skladu s Glavnim projektom.

V. Obvezna dokumentacija

Prijava mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac – može se pronaći i preuzeti na web stranici grada Vukovara www.vukovar.hr te osobno na porti Gradske uprave,
2. Zemljišno-knjižni izvadak čestice kojim se dokazuje knjižno suvlasništvo,
3. Fotodokumentaciju postojećeg stanja višestambene zgrade
Fotografije postojećeg stanja svih dijelova na kojima se planira izvođenje radova
4. Izjavu većine suvlasnika višestambene zgrade (izrađuje upravitelj zgrade), o tome da su suglasni:
• s uvjetima ovog javnog poziva
• s izvedbom/ugradnjom planiranih/planiranog mjera/sustava
5. Za mjere A1/A2/A3 - Ponude izvođača,
6. Za mjere A4/A5 - Glavni projekt sa troškovnikom i procijenjenom vrijednosti radova i svim pripadajućim uvjetima građenja (Potvrde glavnog projekta, obavijest o mogućnosti priključenja i sl.)
7. Za mjeru A2) Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu
Dostavljena Izjava o tome:
• ima li zgrada tri (3) ili više stambenih jedinica;
• da li se najmanje 66% ukupne korisne površine iste koristi se za stanovanje;
• je li zgrada jedinstvena je arhitektonska cjelina. Pod jedinstvenom arhitektonskom cjelinom podrazumijeva se konstruktivna, funkcionalna i oblikovna cjelina, koja se sastoji od jedne ili više dilatacija sukladno smjernicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
• ima li zgrada više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano;
• je li zgrada zakonito izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena.

Ukoliko se podaci koji se navode u prijavnoj aplikaciji i različitim dokumentima prijavne dokumentacije razlikuju, Grad Vukovar će mjerodavnim podacima smatrati one čiju točnost može nesporno utvrditi.
Grad pridržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije po potrebi.

VI. Dostavljanje prijave na Poziv

Prijava na Poziv se dostavlja u digitalnom obliku na email adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijava na Poziv počinje dana 29. ožujka 2024. godine, a završava :
1) objavom na mrežnim stranicama Grada (www.vukovar.hr) obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili
2) istekom 2024. godine, što prije nastupi.

U roku za dostavu prijave natjecatelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju prijavu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna prijave dostavlja se na isti način kao i prijava. U slučaju odustajanja od natjecanja, natjecatelj može zahtijevati povrat svoje prijave. Nepotpune prijave, prijave dostavljene nakon isteka propisanog roka kao i prijave koje se ne odnose na predmet Javnog poziva, neće se razmatrati.

VII. Obrada prijava
Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik:
1. ima pravo provjeravati dokumentaciju i podatke iz prijave,
2. neće razmatrati prijave:
• koje nisu predmet Poziva ili
• koje su podnesene od osoba
• koje Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Grada ili
• koje su podnesene prije navedenog službenog roka za podnošenje prijava na ovaj Poziv,
• koje su podnesene nakon isteka kalendarskog roka Poziva, odnosno nakon objave na mrežnoj stranici Grada o iskorištenosti predviđenih sredstava za ovaj Poziv,
3. razmatra prijave prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja e-poštom,
4. donosi Odluku o odabiru korisnika sredstava Grada (u tekstu: Odluka) i Ugovor o dodjeli sredstava Grada (u tekstu: Ugovor) za prijavu pristiglu na Poziv koja udovoljava uvjetima iz Poziva,
5. dostavlja obavijest prijavitelju putem e pošte.
Grad prijavitelju dostavlja Odluku i dva primjerka Ugovora na potpis, preporučenom poštom, a isti je dužan jedan potpisani primjerak Ugovora vratiti Gradu:
• poštom na adresu: Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar
ili
• u pisarnicu grada na istu adresu.
6. objavljuje Obavijest o privremenom zatvaranju Poziva ili Obavijest o zatvaranju Poziva zbog utroška raspoloživih sredstava na mrežnoj stranici Grada www.vukovar.hr

Ukoliko se podaci o projektu, IBAN, iznos traženih sredstava ili neki drugi podaci koji se navode u različitim dokumentima prijavne dokumentacije razlikuju, Grad će referentnim podacima smatrati one koji su navedeni u prijavnom obrascu. Ukupan iznos opravdanih troškova i bespovratnih sredstava, kao i intenzitet potpore ne mogu biti veći nego što je prijavitelj zatražio u prijavnom obrascu. Stvarno opravdani troškovi utvrdit će se od strane Grada uvidom u dostavljeni troškovnik/ponudu. U slučaju da su isti manji od iznosa u prijavnom obrascu kao referentni podatak smatrat će se izračun Grada.

VIII. Realizacija (ostvarenje) prihvaćenih prijava

Grad će temeljem Odluke gradonačelnika s odabranim korisnikom sklopiti Ugovor o sufinanciranju projekta kojim će utvrditi:
1. predmet i iznos sredstava Grada za sufinanciranje,
2. uvjete i način isplate sredstava,
3. rok provedbe Projekta i dostave potpune dokumentacije za isplatu,
4. način praćenja i kontrole namjenskog trošenja isplaćene donacije,
5. ostala međusobna prava i obveze.

Povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik pridržava pravo praćenja namjenskog korištenja sredstava Grada i uvjeta koje odabrani korisnik mora ispunjavati, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora, što između ostalog uključuje i mogućnost terenske kontrole izvedenih radova. Grad zadržava pravo uskrate isplate sredstava u slučaju da projekt nije izveden u skladu s dokumentacijom za prijavu. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza, Grad ima pravo na povrat nenamjenski utrošenih sredstava sa zateznim kamatama.

Nakon donošenja Odluke i sklapanja Ugovora nije moguće mijenjati Odluku o dodjeli sredstava u odnosu na uvjete dodjele sredstava i uvjetima Poziva.

Rok provedbe projekta energetske obnove višestambene zgrade i dostave potpune dokumentacije za isplatu:
1. ne može biti duži od dvije godine od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli sredstava između Korisnika i Grada Vukovara.
2. je bitan sastojak Ugovora (bez mogućnosti produženja) te se njegovim istekom:
• Ugovor automatski raskida i
• Korisnik gubi pravo korištenja odobrenih sredstava Grada.

IX. Isplata sredstava donacije

Sredstava donacije isplaćivat će se na bankovni račun korisnika sredstava Grada jednokratno, po završetku radova/usluga, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije korisnika za isplatu, priznate od strane Povjerenstva koje imenuje gradonačelnik, koja obvezno uključuje:
1. Zahtjev za isplatu donacije (dostupno na mrežnoj stranici Grada), ispunjen i ovjeren od strane upravitelja zgrade u izvorniku,
2. Račune za uslugu/radove u skladu sa Ponudom iz prijave, u izvorniku ili preslici,
3. Dokaze o plaćanju korisnika po računu/računima iz prethodne točke IX.2. u izvorniku ili preslici,
4. Izjavu izvođača radova o jamstvenim rokovima, za:
1. radove najmanje 2 godine,
2. opremu na rokove koji nisu kraći od rokova dobavljača opreme,
3. ateste i certifikate (izjave o sukladnosti) za ugrađene materijale i opremu,
4. tehničku dokumentacija opreme koja je ugrađena kojom korisnik dokazuje da je ugrađena oprema/sustav zadovoljava minimalne postavljene tehničke uvjete prema ovom pozivu.
5. Fotodokumentaciju dijelova/sustava nakon obnove
6. Za mjeru A2; A3; A4; odobrenja, suglasnosti i posebni uvjeti građenja glavnog projekta ukoliko su potrebni (Ministarstvo kulture, HEP ODS i sl.)
7. Za mjeru A4; A5; Završno izvješće nadzornog inženjera
8. Drugu dokumentaciju na zahtjev Grada

Korisnik dostavlja svu navedenu dokumentaciju digitalno putem e pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad će, u roku od 30 dana od zaprimanja potpune dokumentacije za isplatu, isplatiti donaciju za ostvarene opravdane troškove korisniku, za račune koje je korisnik isplatio 40% ili više, temeljem dokaza o plaćanju korisnika.

Grad će po završetku projekta isplaćivati sredstava donacije prema odobrenom postotnom učešću, a najviše do odobrenog iznosa, odnosno:
• u slučaju da su opravdani troškovi provedenog projekta jednaki ili viši od opravdanih troškova navedenih u ugovoru Grad će isplatiti sredstava donacije u maksimalnom odobrenom iznosu,
• u slučaju da su opravdani troškovi provedenog projekta niži od opravdanih troškova navedenih u ugovoru, Grad će isplatiti sredstva donacije prema odobrenom postotnom učešću i u iznosu manjem od odobrenog.

U slučaju zaprimanja nepotpune dokumentacije za isplatu, Grad će e-poštom ili poštom zatražiti njenu dopunu.

Napomene:
Grad ne sudjeluje u ugovaranju poslovnih odnosa korisnika i ostalih sudionika u provedbi projekta, te ne može:
1. Sudjelovati/posredovati u njihovom rješavanju,
2. Ni snositi posljedice u sporovima i potraživanjima koji/koja u tim odnosima mogu nastati.

X. Ostale informacije

Poziv je objavljen 29. ožujka 2024. godine na mrežnoj stranici Grada www.vukovar.hr.
Grad će prikupljati i obrađivati osobne podatke građana (ime, prezime, OIB, adresa prebivališta i vlastoručni potpis) u svrhu provođenja Poziva.

Grad će osobne podatke o prijaviteljima prikupljati, obrađivati i čuvati na propisani način i neće ih dostavljati trećim stranama na obradu bez pisane privole ispitanika, sukladno:
- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka),
- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i
- Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002 EZ).
Osobni podaci koristit će se samo u nužnom opsegu za ostvarenje svrhe iz prijave na ovaj Poziv – za obradu Prijave, donošenje Odluke i sklapanje Ugovora i propisno će se čuvati u roku od 10 godina, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17).

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:
1. na broj telefona 032/456-574
te
2. slanjem upita na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 365-03/24-01/3
URBROJ: 2196-1-02-24-4
U Vukovaru, 29. ožujka 2024. godine

 

Gradonačelnik:

Ivan Penava


Prilozi:
1. Prijavni obrazac