J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU
TE SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U VUKOVARU

Izrazi koji se koriste u javnom pozivu naznačeni su u muškom rodu te su uporabljeni neutralno, a odnose se jednako na muške i ženske osobe.
Sukladno odredbi čl. 117. Zakona o sudovima („Narodne novine“ br. 28/13, 33/15,82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 60/22, 16/23; dalje u tekstu: ZS) propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika. Odredbom čl. 118. st. 1. ZS, propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je st. 2. propisano da se odredbe koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike. Odredbom čl. 90. st 1. i čl. 91.st. 2. ZS, propisano je da sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću te ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe.
Odredbom čl. 77. st. 1. i 2. točka 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18, 126/19, 80/22, 16/23, 83/23) propisano je da sucu prestaje dužnost kada ga u skladu s Ustavom i zakonom Državno sudbeno vijeće razriješi dužnosti zbog navršenih 70 godina života. Odredbom čl. 119. ZS, propisano je da suce porotnike Općinskih i Županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.
Za suca porotnika može biti imenovan:
- punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,
- osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, koja ne obavlja odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,
- osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,
- osoba koja nije starija od 70 godina života.
Uz navedene opće uvjete javnog poziva za suce porotnike, odredbom čl. 41. st. 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19) propisano je da se suce porotnike za mladež imenuju iz reda profesora, učitelja, odgajatelja i drugih osoba koja imaju iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

Slijedom navedenog,

G R A D  V U K O V A R
P O Z I V A

sve osobe koje su zainteresirane za obnašanje dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru, a koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete propisane Zakonom o sudovima, Zakonom o državnom sudbenom vijeću te Zakonom o sudovima za mladež, da povodom javnog poziva podnesu pojedinačne prijave za kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru.
Suce porotnike na prijedlog Gradskog vijeća Grada Vukovara imenuje Županijska skupština. Kandidat za suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru, kojeg predlaže Gradsko vijeće Grada Vukovara je kandidat koji ima prebivalište isključivo na području grada Vukovara. Kandidatu koji u trenutku podnošenja prijave za suca porotnika navrši 70. godina života, sukladno odredbi čl. 118. st. 1. Zakona o sudovima u vezi odredbe čl. 77. st. 2. t. 5. Zakona o Državnom sudbenom vijeću, prijava se neće uzeti u razmatranje.
Kandidat koji podnosi prijavu za suca porotnika Općinskog suda u Vukovaru te suca porotnika za mladež Općinskog suda u Vukovaru, dužan je podnijeti pojedinačnu prijavu za svaku kandidaturu uz naznaku da se kandidatura podnosi za suca porotnika ili suca porotnika za mladež. Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).
Prijavi treba priložiti kratak životopis, presliku osobne iskaznice i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.
Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Vukovara. Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Odboru za izbor i imenovanje, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 32000, neposredno u pisarnicu Gradske uprave Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ili putem elektronske pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana objave poziva.

KLASA: 711-01/24-01/01
URBROJ: 2196-1-01-24-2
Vukovar, 31. siječnja 2024. godine

Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Vukovara

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:

  1. SUGLASNOST-SUCI POROTNICI
  2. IZJAVA KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA
  3. IZJAVA KANDIDATA ZA SUCA POROTNIKA ZA MLADEŽ