JAVNI  POZIV

 

Raspisuje se Javni poziv za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara. Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara u svrhu obavljanja sportske djelatnosti, u skladu s namjenom sportske građevine. Tekst javnog poziva se nalazi u privitku.

Predmet povjeravanja na upravljanje je 3 (tri) sportske građevine u vlasništvu Grada Vukovara, i to:

RB

Naziv sportske građevine

Opis sportske građevine

Procijenjena vrijednost

Namjena i sportska djelatnost

1.

Sportski centar Sajmište

Sportski centar Sajmište – javna je sportska građevina II. kategorije, koja se nalazi na adresi: Sajmište 22a, Vukovar, površine 26174 m2, izgrađen na k.č.br. 3550/1, 3550/2, 3557/1 i 3557/2, k.o. Vukovar

PROCJEMBENI ELABORAT BROJ 25-01/2920-SL od 14. veljače 2020. godine, (Stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu nekretnina Svetislav Lađarević struč. spec. ing. građ.), procjena tržišne vrijednosti: 4.850.000,00 kn

nogomet

2.

Sportski centar Lipovača

Sportski centar Lipovača – javna je sportska građevina II. kategorije, koja se nalazi na adresi: Slavonska ulica 13a, Lipovača, površine 20657 m2, izgrađen na k.č.br. 319, k.o. Lipovača

PROCJEMBENI ELABORAT BROJ 30-01/2920-SL od 13. veljače 2020. godine, (Stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu nekretnina Svetislav Lađarević struč. spec. ing. građ.), procjena tržišne vrijednosti: 2.460.000,00 kn

nogomet

3.

Sportski centar Sotin

Sportski centar Sotin – javna je sportska građevina II. kategorije, koja se nalazi na adresi: Bana Josipa Jelačića 27a, Sotin, površine 25636 m2, izgrađen na k.č.br. 1471/1, k.o. Sotin

PROCJEMBENI ELABORAT BROJ 29-01/2920-SL od 12. veljače 2020. godine, (Stalni sudski vještak za građevinarstvo i procjenu nekretnina Svetislav Lađarević struč. spec. ing. građ.), procjena tržišne vrijednosti: 4.020.000,00 kn

nogomet

 

Sportske građevine povjeravaju se na upravljanje na rok od 20 godina.

Pisane prijave na ovaj poziv s potrebnim prilozima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

J A V N I P O Z I V
za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina
u vlasništvu Grada Vukovara
- NE OTVARAJ

preporučeno poštom ili u pisarnici Grada Vukovara, na adresu

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave ovog javnog poziva (01. rujna 2022.).
Sva pitanja vezana uz poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i to najkasnije 10 dana prije isteka poziva.

 

Tekst javnog poziva 
1. Obrazac prijave 
2. Obrazac izjave o partnerstvu 
3. Obrazac za procjenu propisanih uvjeta i za ocjenjivanje 
4. Nacrt ugovora 
5. Obrazac Godišnje izvješće