Grad Vukovar raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara na adresi Dr. Franje Tuđmana 13, lokal 5, u prizemlju, površine 30,98 m2, upisan u zemljišne knjige nadležnog suda na k.č. 1846/1, u zk.ulošku 4408 k.o. Vukovar, ETAŽA E-6,
Namjena: obavljanje uslužne djelatnosti
Početni iznos mjesečne zakupnine je 82,10 EUR.

DOKUMENTI:

  1. TEKST NATJEČAJA
  2. OBRAZAC ZA PRIJAVU