R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 112-02/24-01/9
URBROJ:2196-1-4-23-2
Vukovar, 19. ožujka 2024.

Temeljem članka 19. stavka 1., članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara, objavljuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno vrijeme, u trajanju od 36 (tridesetšest) mjeseci, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Grad Vukovar, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti, za obavljanje poslova asistenta na projektu „Pokloni mi osmijeh IV“- 1 izvršitelj (m/ž).

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima). Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osobe bez državljanstva, pored ispunjavanja uvjeta propisanih posebnim zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Posebni uvjeti za prijam u službu i raspored na radno mjesto- Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti (1 izvršitelj/ica) su:

- srednja stručna sprema društvene/humanističke/upravne/ekonomske struke,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu.

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona, služba se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta. Projekt je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda plus-„Zaželi-prevencija institucionalizacije“, broj poziva SF.3.4.11.01.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima, radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama, na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu, uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijma u službu, u protivnom joj prestaje služba po sili zakona.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. Zakona.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima (tj. samo u slučaju istog broja ukupnih bodova nakon pisanog i usmenog testiranja kandidata).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim natječajem priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U Gradu Vukovaru nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a pripadnici ove nacionalne manjine dužni su se pozvati u prijavi na natječaj na to pravo. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na natječaj nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Za prijavu na oglas potrebno je dostaviti sljedeće:

- vlastoručno potpisanu prijavu na oglas,
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe ili odgovarajućeg dokumenta o završenom tečaju (edukaciji),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, važeće putovnice ili domovnice),
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a) i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje) odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
b) potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,

- presliku svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da kod njega ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i članka 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati - izjava se podnosi na obrascu koji je dostupan na web-stranici Grada Vukovara).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj – Oglas za radno mjesto Administrativni tajnik za poslove društvenih djelatnosti –asistent na projektu “ Pokloni mi osmijeh IV“ putem pošte na adresu: Grad Vukovar, Povjerenstvo za provedbu oglasa, Dr. Franje Tuđmana1, Vukovar ili se predaju neposredno na istoj adresi, ured broj 1, u roku 8 dana od dana objave oglasa (oglas se objavljuje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prema članku 29. stavku 2. Zakona).

Urednom prijavom smatra se prijava koja je vlastoručno potpisana i sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njena prijava neće biti razmatrana te će joj o tome će biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava te prijavom na ovaj oglas pristaju da se njihovi osobni podaci objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Vukovara u svrhu objave rezultata i poziva na testiranje.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Grad Vukovar, kao voditelj obrade, prikupljene podatke temeljem ovog oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa, od strane ovlaštenih osoba za provedbu oglasa. Grad Vukovar s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Na web-stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Vukovara bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

PROČELNIK:
Josip Paloš, mag.iur.


IZJAVA

OBAVIJEST I UPUTA