R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA


KLASA: 112-02/24-01/5
URBROJ: 2196-1-6-24-15
Vukovar, 20. ožujka 2024.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za provedbu ITU mehanizma (1 izvršitelj/ica) u Upravnom odjelu za gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj: 27/2024 dana 6. ožujka 2024. godine i na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr), objavljujeP O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)I.

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:


1. ANTOANETA ŠIBALIĆ
2. ANAMARIJA JURINIĆ

II.

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koje ne ispunjavaju neke od formalnih uvjeta Natječaja i ne mogu pristupiti pisanom testiranju, upućena je pisana obavijest.
III.

Pisano testiranje održati će se dana

26. ožujka 2024. (utorak), s početkom u 8:00 sati
u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara
Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na Natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Broj točnih odgovora biti će podijeljen s brojem 2, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10).

Testiranje traje 60 minuta.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj web stranici Grada Vukovara.

IV.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na Oglasnoj ploči Grada Vukovara u 9:30 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a istog dana u 10 sati s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti će se intervju u zgradi Gradske uprave.

V.

Ovaj poziv se objavljuje na službenoj web stranici i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.
POVJERENSTVO
ZA PROVEDBU NATJEČAJA


POZIV