GRAD VUKOVAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

KLASA: 112-02/22-01/15
URBROJ: 2196-01-5-22-11
Vukovar, 02. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 20., stavka 4., podstavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, - uredba, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

RANG LISTU KANDIDATA
prema ukupnom broju bodova

Nakon testiranja i intervjua provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega su kandidati ostvarili sljedeći broj bodova:
1. Tanja Segedi Samardžić, 18,5 bodova.

Rang lista se objavljuje na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.


Povjerenstvo za provedbu natječaja