GRAD VUKOVAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja
za prijam u službu

KLASA: 112-02/22-01/15
URBROJ: 2196-01-5-22-10
Vukovar, 02. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 20., a u svezi članka 22. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, - uredba, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca u Gradu Vukovaru u Upravnom odjelu za financije i nabavu na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST
kandidatima natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za financije i računovodstvo u
Upravnom odjelu za financije i nabavu Grada Vukovara

o rezultatima pisanog testiranja

I.
Na pisano testiranje održano 02. studenoga 2022.g. u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara s početkom u 8:00 sati pristupila je jedna kandidatkinja. Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju postigli su sljedeće rezultate:
1. Tanja Segedi Samardžić, broj bodova 8,5.

II.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju mogu pristupiti intervjuu koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 02. studenoga 2022.g. u 09:00 sati, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, treći kat, gradska vijećnica.
Ova obavijest oglašava se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.