KLASA: 112-01/18-01/3
URBROJ: 2196/01-02-20-430
Vukovar, 09. siječnja 2020. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju (KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 12. prosinca 2017.), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, kodni broj UP.02.1.1.05.0053 (KLASA: 910-04/17-07/91, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1) od 08. siječnja 2018. godine te članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 47., stavka 3., točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje


O G L A S
za popunu radnog mjesta u projektu „ZAŽELI – program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice-Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom – prijam u radni odnos na određeno vrijeme radi zamjene odsutne radnice u Gradu Vukovaru za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pokloni mi osmijeh“ – Grad Vukovar.

1. Broj traženih radnica: 1
2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme do 31.03.2020. godine
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: područje grada Vukovara

5. Opis poslova:
- pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
- pomoć pri oblačenju i svlačenju,
- briga o osobnoj higijeni korisnika,
- pomoć u socijalnoj integraciji,
- pružanje podrške kroz razgovor i druženje te uključivanje u društvo,
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
- pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
6. Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo
- najviše završena srednja škola (prijaviti se mogu i osobe bez završene osnovne škole)

Ciljane skupine Poziva:
Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bez obzira na duljinu prijave u evidenciji (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem).
Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu koja dokazuje da pripadaju ciljanoj skupini (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invalidnosti i sl.)
7. Uz Prijavu na Oglas koja treba biti vlastoručno potpisana, kandidatkinje su dužne priložiti:
- životopis s obvezno naznačenim osobnim podacima (ime i prezime, adresa, OIB i kontakt broj)
- presliku osobne iskaznice
- presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja (svjedodžba o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi, osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu)
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave Oglasa)
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Prijavom na Oglas kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradu Vukovaru za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na Oglas te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na oglas. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskoj upravi, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar. Ova privola vrijedi do opoziva.
Osobe koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, osobno ili poštanskim putem, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Vukovara, internetskoj stranici Grada Vukovara te na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj - Za Oglas (zamjena) – POKLONI MI OSMIJEH – Grad Vukovar“.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava neke od formalnih uvjeta iz oglasa neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvane na motivacijski razgovor (intervju) pred Povjerenstvom za provedbu Oglasa. Ako kandidatkinja ne pristupi postupku intervjua, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.
Nakon provedenog selekcijskog postupka (intervjua) bit će objavljena bodovna lista kandidatkinja koje su pristupile intervjuu prema kojoj će se donijeti Odluka o odabiru kandidatkinje.
Oglas se objavljuje na Oglasnoj ploči Grada Vukovara, službenoj internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr .

O rezultatima oglasa kandidatkinje će biti obaviještene u zakonskom roku putem službene internetske stranice Grada Vukovara i Oglasne ploče Grada Vukovara.


GRADONAČELNIK:
Ivan Penava, prof.