Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 15. listopada 2021. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 09. ožujka 2022. godine isplaćena stipendija za mjesec VELJAČA 2022. godine, stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj godini 2021./2022.