Temeljem članka 9. stavka 3. podstavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) te članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

I.
Dozvoljava se produljenje radnog vremena svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i Barovi“ na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru (terase) do 4,00 sata u dane kako slijedi:

- 5. svibnja 2023. g. (petak na subotu)
- 6. svibnja 2023. g. (subota na nedjelju)

II.
Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, za poduzimanje svih potrebnih mjera kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta, na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka ("Narodne novine" br. 143/21.)

III.
Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

 

O b r a z l o ž e nj e:

U razdoblju od 5. do 7. svibnja 2023. godine u Vukovaru se održava Festival nematerijalne kulturne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija „Svi zaJedno Hrvatsko Naj“ te se očekuje veliki broj posjetitelja zbog čega je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge. Sukladno članku 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj: 3/19), odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/23-01/1
URBROJ: 2196-1-02-23-2
Vukovar, 4. svibnja 2023.

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.