Temeljem članka 9., stavka 3. podstavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine" broj: 85/15) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15) gradonačelnik Grada Vukovara donosi

O D L U K U

o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata

I.
Produljuje se radno vrijeme svim ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani" i Barovi" na području Grada Vukovara, u zatvorenom i otvorenom prostoru do 4,oo sata :

- 31. prosinca 2018. g. (ponedjeljak na utorak) doček Nove godine

II.
Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno točki I. ove Odluke, da poduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta te na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine" br. 30/09., 55/13. i 153/13.) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine" br. 145/04.)

III.
Ova Odluka objavit će se sredstvima informiranja Grada Vukovara.

O b r a z l o ž e nj e:

U dane dočeka Nove godine očekuje se veliki broj posjetitelja gradu Vukovaru zbog čega je potrebno osigurati odgovarajuće ugostiteljske usluge. Sukladno članku 9., stavku 3. podstavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti («Narodne novine» broj: 85/15) i članka 7. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni vjesnik" Grada Vukovara, broj: 9/15), odlučeno je kao u točki I. ove Odluke.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 335-01/16-01/1
URBROJ: 2196/01-02-18-17
Vukovar, 27. prosinca 2018.

Gradonačelnik:

Ivan Penava, prof.