Povodom održavanja manifestacije "Vukovar film festivala", gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku kojom se dozvoljava produljenje radnog vremena do 4,oo sata ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani" i „Barovi" na području Grada Vukovara za period od 23. kolovoza 2018. g. do 26. kolovoza 2018.g..
Obvezuju se ugostitelji koji će prilagoditi radno vrijeme sukladno ovoj Odluci, da poduzmu sve potrebne mjere kako ne bi došlo do remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu i oko objekta te na ispunjavanje posebnih uvjeta iz Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.