Gradsko vijeće Grada Vukovara na 8. sjednici održanoj 29. travnja 2022. godine, donijelo je ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1).
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 6/22.