Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/22-01/3; Urbroj: 2196-1-02-22-32 od 05. 07. 2022. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, objavljuje

 

J A V N U   R A S P R A V U

O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„ŠIRE SREDIŠTE GRADA“ (UPU-1)

 

I. Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1) započet će 12. srpnja 2022. godine i završit će 19. srpnja 2022. godine.

II. Javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1) biti će za vrijeme trajanja javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara (1. kat-ured 14.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr

III. Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1) održat će se u četvrtak 14. srpnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.

IV. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1);
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 19. srpnja 2022. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;

V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/22-01/3
URBROJ: 2196-1-2-22-33
Vukovar, 05. srpnja 2022. godinePrivremena Pročelnica
Martina Prepunić, mag.iur.

 

 

TEKST - UPU
ODREDBE ZA PROVEDBU

Kartografski prikazi:

0_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2A_PROMETNI SUSTAV I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
2B_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
2C_ENERGETSKI SUSTAV ELEKTROENERGETIKA I PLINOOPSKRBA
3A_UVJETI KORISTENJA
3A1_KONZERVATORSKO URBANISTIČKE MJERE ZASTITE
3B_PODRUČJA POSEBNIH OGRANICENJA U KORISTENJU
4A_NAČIN I UVJETI GRADNJE OBLICI KORISTENJA
4B_NAČIN I UVJETI GRADNJE NACIN GRADNJE
4C_ NAČIN I UVJETI GRADNJE PRAVILA GRADNJE