Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata u području kulture u gradu Vukovaru za 2021. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 630.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:
- Razdjel R170., Glava R170.09, Program R170.09.01, Aktivnost R170.09.01.01., konto 381, aktivnost: Donacije udrugama kulture

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama u području kulture za 2021. godinu, čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo te provedene procjene prijava Kulturnog vijeća Grada Vukovara.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga Mađara grada Vukovara za prijavu „Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru“ u iznosu 25.000,00 kuna
2. Kulturno – umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar za prijavu „Godišnji program rada KUD-a Sloga Vukovar za 2021. godinu“ u iznosu 100.000,00 kuna
3. Gradski puhački orkestar za prijavu „Rad Gradskog orkestra Vukovar – 70.000,00 kuna
4. Kulturno – umjetničko društvo „Kolo“ Vukovar za prijavu „I opet se tamburica čuje, Vukovarom bećarac odjekuje“ u iznosu 44.000,00 kuna
5. Hrvatsko kulturno – glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar za prijavu „Očuvanje i prezentacija hrvatske tradicijske kulture kroz program rada plesnih folklornih sekcija, folklornog ansambla, folklornog pjevačkog zbora, tamburaške sekcije i tamburaškog orkestra HKGD Dunav“ u iznosu 125.000,00 kuna
6. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo „Javor“ za prijavu „Godišnji program rada društva 2021.“ u iznosu 20.000,00 kuna
7. Dječji zbor „Vukovarski golubići“ za prijavu „Redovan rad i djelovanje Dječjeg zbora Vukovarski golubići“ u iznosu 55.000,00 kuna
8. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar za prijavu „Raznolikost u kulturi i kulturnoj baštini“ u iznosu 8.000,00 kuna
9. Ukrajinsko kulturno – prosvjetno društvo „Ivan Franko“ Vukovar za prijavu „Dani ukrajinske kulture“ u iznosu 10.500,00 kuna
10. Plesna grupa Venera za prijavu „Ples – to smo mi“ u iznosu 20.000,00 kuna
11. Konjogojska udruga „Potkova“ Vukovar za prijavu „Zlatna potkova 2021.“ u iznosu 9.000,00 kuna
12. Ogranak Matice hrvatske u Vukovaru za prijavu „Baština Vukovara – temelj opstojnosti i budućnosti“ u iznosu 46.500,00 kuna

IV.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

KLASA: 402-01/20-01/22
URBROJ:2196/01-02-21-62
U Vukovaru, 22. siječnja 2021.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.