Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2020. godini, objavljenog 02. ožujka 2020. godine (KLASA:402-03/20-01/2, URBROJ:2196/01-02-20-3) s rokom podnošenja prijedloga do 30. studenog 2020. ili do utroška sredstava.

Ukupno planirana vrijednost Poziva bila je 400.000,00 kuna, raspoređena u području:
- Razdjel R170, Glava R170.03, Program R170.03.01, Aktivnost R170.03.01.01. (Javne potrebe u sportu),

Grad Vukovar temeljem gore raspisanog Poziva u 2020. godini isplatio je jednokratna financijska sredstva udrugama koje se nalaze u privitku...