Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva (KLASA:402-03/20-01/6, URBROJ:2196/01-02-20-4 od 06. studenog 2020.), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 7.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 6.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 1.

Projekti koji su zadovoljili propisane uvjete upućuju se na procjenu kvalitete programa/ projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja