Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda RH i 3/20) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini

 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn (četiristotinepedesettisućakuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2021. godinu raspoređena u:

- Razdjel R170, Glava R170.3, Program 170.3.2., Aktivnost 170.3.2.4 (Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi)
a) Sufinanciranje režijskih troškova – 150.000,00 kn
b) Gospodarenje i opremanje sportskih građevina – 300.000,00 kn

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2021. godini.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće sportske klubove i u sljedećim iznosima:

  1. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, OIB: 94556431056, za sportsku građevinu „Veslački dom“, Parobrodarska 5, u iznosu 15.000,00 kuna za režijske troškove;
  2. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, OIB: 16256794567, za sportsku građevinu „Stadion Radnički“, Kudeljarska 6a, u iznosu 20.000,00 kuna za režijske troškove i 36.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  3. Nogometni klub „Vuteks Sloga“, OIB: 71226795749, za sportsku građevinu „Stadion Vuteks Sloga“, Sajmište 22a, u iznosu 30.000,00 kuna za režijske troškove i 30.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  4. Boćarski klub „Trpinjska cesta“, OIB: 32829106634, za sportsku građevinu „ŠRC Trpinjska cesta“, Trpinjska cesta 166, u iznosu 7.200,00 kuna za režijske troškove i 1.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  5. Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin, OIB: 72973431193, za sportsku građevinu „Stadion Slavko Šijaković Šiljo“, J.B. Jelačića 27/b, Sotin, u iznosu 7.000,00 kuna za režijske troškove i 8.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  6. Hrvatski nogometni klub „Lipovača“, OIB: 56053320917, za sportsku građevinu „Stadion Lipovača“, Slavonska 13a, Lipovača, u iznosu 10.000,00 kuna za režijske troškove i 13.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2021. godini.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

KLASA: 402-03/20-01/6
URBROJ:2196/01-02-20-18
U Vukovaru, 22. prosinca 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.