Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu (imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva - KLASA:402-01/19-01/18, URBROJ:2196/01-02-19-5 od 5. studenoga 2019. godine) izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja i obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Povjerenstvu je dostavljeno 22 prijave.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj: 23

Zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 5

Nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja: 18

Lista projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

 

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

3.

ČUVARI VJEKOVNE MAĐARSKE BAŠTINE U GRADU VUKOVRU

UDRUGA MAĐARA GRADA VUKOVARA

4.

DANI UKRAJINSKE KULTURE

UKPD "IVAN FRANKO" VUKOVAR

6.

OČUVANJE IZVORNE TRADICIJE KULTURE HRVATSKOG NARODA VUKOVARSKOG KRAJA KROZ FOLKLORNE (DJEČJE I ODREASLE) TAMBURAŠKE I DRAMSKE SEKCIJE

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO "KOLO" VUKOVAR

7.

KAKO DO SUVENIRA  2020.

UDRUGA SUVENIR VUKOVAR

11.

GODIŠNJI PROGRAM RADA KUD-a "SLOGA" VUKOVAR ZA 2020. godinu

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "SLOGA" VUKOVAR

 

Lista projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja:

 

Oznaka prijave

Naziv prijave

Naziv prijavitelja

1.

"DUDIK-2020"

UABA GRADA VUKOVARA

2.

PLEŠI SA MNOM

PLESNI KLUB "MAMBO"

4.

DANI UKRAJINSKE KULTURE

UKPD "IVAN FRANKO" VUKOVAR

5.

VAP-NOP 5. (Vučedolski arhaični ples- najstariji oblik plesa)

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM "VUKA" VUKOVAR

8.

SVEUKUPNO DJELOVANJE KUD-a

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "MATIJA GUBEC" SOTIN

9.

KULTURNI AMATERIZAM

KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "OSIF KOSTELNIK" VUKOVAR

10.

PROGRAM RADA I AKTIVNOSTI U PODRUČJU TRADICIJSKE KULTURE MLAĐIH PLESNIH SEKCIJA, FOLKLORNOG ANSAMBLA, FOLKLORNOG PJEVAČKOG ZBORA, TAMBURAŠKE SEKCIJE I TAMBURAŠKOG ORKESTRA HKGD „DUNAV"

HRVATSKO KULTURNO-GLAZBENO DRUŠTVO "DUNAV" VUKOVAR

12.

BAŠTINA VUKOVARA - TEMELJ OPSTOJNOSTI I BUDUĆNOSTI

OGRANAK MATICE HRVATSKE U VUKOVARU

13.

KULTUROM DO NOVIH VRIJEDNOSTI

UDRUGA NIJEMACA I AUSTRIJANACA VUKOVAR

14.

"ZLATNA POTKOVA 2020. "

KONJOGOJSKA UDRUGA "POTKOVA" VUKOVAR

15.

RAD GRADSKOG ORKESTRA VUKOVAR

GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR VUKOVAR

16.

MLADI ZA MLADE

SAVEZ RUSINA REPUBLIKE HRVATSKE

17.

REDOVAN RAD I DJELOVANJE DJEČJEG ZBORA "VUKOVARSKI GOLUBIĆI"

DJEČJI ZBOR "VUKOVARSKI GOLUBIĆI"

18.

PLESOM DO SNOVA

PLESNA GRUPA VENERA

19.

VUKOVAR, MOJ GRAD MAŠTOGRAD

UDRUGA ODGAJATELJA VSŽ TERINA

21.

MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARA

MAŽORETKINJE GRADA VUKOVARA

22.

KRONIKA FRANJEVAČKOG SAMSTANA U VUKOVARU, II SVEZAK, 1780.-1812.

DRŽAVNI ARHIV VUKOVAR

 

ZNANSTVENI PROJEKT - PRILOZI ISTRAŽIVANJU KULTURNOG IDENTITETA VUKOVARA

DRŽAVNI ARHIV VUKOVAR

23.

UREDIMO GOSPIN VRT II

DRUŠTVO  HRVATSKA ŽENA VUKOVAR

Prijave koje su zadovoljile propisane (formalne) uvjete Natječaja upućuju se na procjenu kvalitete, a prijave koje se odbijaju rade neispunjavanja propisanih uvjeta dostavljaju se u Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo.

Prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete biti će obavješteni pisanim putem o razlozima odbijanja njihove prijave.

Prijavitelji koji su dobili obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete ovog Natječaja, mogu u roku od osam dana izjaviti prigovor na Odluku Povjerenstva pročelniku Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, koji će odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.