Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata (Odluka)

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa/projekata iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kn, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2020. godinu raspoređena u:

  • Razdjel R170., Glava R170.09, Program R170.09.01, Aktivnost R170.09.01.04 (Tehnička kultura)

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo te provedene procjene prijava Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu.

III.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

  1. Radioamaterski klub „Vukovar“ za projekt „Aktivnosti kluba u 2020. godini“ – 8.000,00 kuna
  2. Fotoklub „Vukovar“ za projekt „Fotoklub Vukovar 2020. – odgoj za slobodno vrijeme“ – 8.000,00 kuna

IV.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.

KLASA: 402-01/19-01/19

URBROJ:2196/01-02-20-36

U Vukovaru, 31. siječnja 2020.                                                                                                      

GRADONAČELNIK

  Ivan Penava, prof.