Sukladno točki 6. Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu (KLASA:302-01/24-03/1, URBROJ: 2196-1-02-24-3 od 15. ožujka 2024. g.), na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu, gradonačelnik Grada Vukovara donio je Odluku o odobravanju bespovratne potpore poduzetnicima na području grada Vukovara za 2024. godinu.

ODLUKA