REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 402-07/21-01/5
URBROJ: 2196-1-02-23-40

Vukovar, 30. siječnja 2023. god.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 - pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20 i 3/21) gradonačelnik Grada Vukovara dana 30. siječnja 2023. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva (dalje u tekstu: Poziv) je podjela 500 komada kompostera zapremine 350 litara za kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada. Nabava kompostera sufinancirana je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% dok je Grad Vukovar osigurao preostala sredstva.

Komposteri su crne boje, proizvedeni od plastike (HDPE), bez donje stranice – dna zbog dodira s tlom i pristupa mikroorganizama i crva. Visina kompostera iznosi 74 cm, baza je dimenzija 81x81 cm, a težina 11 kg. Jednostavno se montiraju bez uporabe alata i pogodni su za kompostiranje biootpada iz kućanstva i vrta.

Cilj Poziva je osiguravanje komunalne opreme korisnicima javne usluge na području grada Vukovara kako bi se smanjila količina proizvedenog komunalnog otpada.

II. OPĆI UVJETI

Pravo na dodjelu kompostera ima fizička osoba koja podnese cjelovito popunjen zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete:

1. ima prebivalište na području Grada Vukovara,

2. obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,

3. korisnik je javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara,

4. nema dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Vukovaru niti prema gradskim tvrtkama,

5. raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta.

Provjeru dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja će obaviti Grad Vukovar prilikom obrade zahtjeva.

Fizička osoba može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

 1. na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „Prijava na Javni poziv“
 2. preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo s naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje“

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom Poziva 30. siječnja 2023. godine, a završava objavom Obavijesti o zatvaranju Poziva na mrežnim stranicama Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

Poziv se zatvara kada bude iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

Prijava na Poziv mora sadržavati sljedeće:

 1. cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera,
 2. presliku osobne iskaznice (obostrano).

Zahtjev za dodjelu kompostera se može preuzeti na mrežnim stranicama Grada Vukovara (www.vukovar.hr).

IV. OBRADA ZAHTJEVA I PODJELA KOMPOSTERA

 

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o rezultatima Poziva jednom mjesečno (izuzev veljače) koja sadrži tablični prikaz sa sljedećim podacima:

 1. ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji su ostvarili pravo na dodjelu kompostera,
 2. ime i prezime, OIB, adresa svih podnositelja zahtjeva koji nisu ostvarili pravo na dodjelu kompostera sa razlogom neprihvaćanja zahtjeva.

Odluka o rezultatima Poziva objavljuje se na službenoj internet stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva odnosno vremenu podnošenja zahtjeva dok se ne podijele svi raspoloživi komposteri.

Prihvatljivi prijavitelji koji zadovoljavaju uvjete Poziva naknadno će biti obaviješteni o načinu, mjestu i vremenu preuzimanja kompostera.

Prilikom preuzimanja kompostera potrebno je predočiti na uvid osobnu iskaznicu i potpisati zapisnik o primopredaji.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti isključivo:

 1. na broj telefona 032/456-574
 2. slanjem upita na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

V. UVJETI KORIŠTENJA

Podnositelji zahtjeva kojima se odobri dodjela kompostera dužni su:

 1. koristiti komposter za kompostiranje kućnog biootpada sukladno uputama koje će biti podijeljene uz kompostere,
 2. koristiti komposter na okućnici objekta za koji je izdana Odluka o dodjeli kompostera.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Vukovar kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva, podnošenjem zahtjeva za dodjelu kompostera, a koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu Gradu Vukovaru da obrađuje i koristi osobne podatke navedene u zahtjevu, isključivo u svrhu dodjele kompostera za kućno kompostiranje te da se Odluka o dodjeli kompostera, koja sadrži osobne podatke, objavi na službenoj internet stranici Grada Vukovara.

 

 

                                                                                                          Gradonačelnik:
                                                                                                          Ivan Penava, prof.

Prilog:

 1. Zahtjev za dodjelu kompostera