Na temelju članka 131. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/22) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" br. 59/18., 112/18.), Grad Vukovar kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Penava, prof., objavljuje:


JAVNI POZIV


kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene slijedeće nerazvrstane ceste, i to:
- Ulica Milovo brdo u Vukovaru
- Ulica Katarine Zrinske, naselje Lužac, Vukovar
- Ulica Ivana pl. Zajca, naselje Lužac, Vukovar
o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta.
Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 131. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21. i 114/2022), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.
Geodetski elaborat izvedenog stanja ulica: Milovo brdo, Ivana pl. Zajca i Katarine Zrinske izradit će tvrtka Geo SRIM d.o.o., K. A. Stepinca 6, Vukovar.
Obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene predmetne ceste započet će 28. prosinca 2022. godine, a izvoditi će ga službenici gradske uprave Grada Vukovara uz stručnu pomoć inženjera geodezije iz geodetskog ureda Geo SRIM d.o.o. iz Vukovara, Snježane Rako i Igora Mihelića.
Nositelji prava na zemljištu koje neposredno graniči sa zemljištem na kojem su izvedene gore navedene ceste mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 09. siječnja 2023. godine u vremenu od 09.00 – 11.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 932-11/22-01/2
URBROJ: 2196-1-02-22-11
Vukovar, 27. prosinca 2022.

 


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.