Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o korištenju javnih površina („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 6/20), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Za iskazivanje interesa za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje hrane, pića, suvenira i svijeća u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“

 

 

Članak 1.

Zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup gradskih štandova za prodaju suvenira i svijeća na sljedećim lokacijama:

 • Prostor stare tržnice, k.č. 1715/48 k.o. Vukovar – hrana, piće, svijeće i suveniri (12 pokretnih gradskih štandova te postavljanje vlastitih štandova)
 • Ulica Bana Josipa Jelačića – svijeće (Veterinarska stanica Vukovar – 2 pokretna gradska štanda)
 • Ulica Bana Josipa Jelačića – svijeće (kod Vodotornja – 2 pokretna gradska štanda)

Članak 2.

Povodom obilježavanja  „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ koji se održava 18. studenog 2022. godine, određuje se početna cijena zakupa pokretnih štandova u vlasništvu Grada Vukovara u iznosu od 600,00 kuna / 79,63 EUR po pokretnom štandu po danu na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 3.

Povodom obilježavanja „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ koji se održava 18. studenog 2022. godine određuje se početna cijena zakupa javne površine za postavljanje vlastitih štandova u iznosu od 50,00 kn/m2 / 6,64 EUR/m² po danu, na lokacijama iz članka 1. Ovog Javnog poziva.

Članak 4.

Ponuđači moraju biti pravne ili fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje tražene djelatnosti.

 

Članak 5.

Zainteresirani ponuđači trebaju predati pisanu ponudu.

Pisana ponuda treba sadržavati slijedeće:

 1. Ime i prezime i naziv pravne ili fizičke osobe sa adresom, OIB-om i kontaktima
 2. Preslika rješenja o upisu djelatnosti u odgovarajući registar
 3. Ponuđenu cijenu zakupnine
 4. Potvrda o nepostojanju duga prema Gradu Vukovaru, ne starija od 30 dana
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga, ne starija od 30 dana
 6. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom
 7. Izjavu ponuditelja da će u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena sklopiti ugovor o zakupu na njegov trošak
 8. Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete ovog Javnog poziva te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana od dana otvaranja ponuda,

Članak 6.

Prihvatit će se ponuda zakupnine uz ispunjavanje svih ostalih uvjeta iz Javnog poziva. S najpovoljnijim ponuđačem koji zadovolji uvjete Javnog poziva sklopit će se Ugovor.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj po pozivu i u ostavljenom roku ne zaključi ugovor o zakupu javne površine smatrat će se da je prešutno odustao od ponude.

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj prešutno ili izričito odustane od ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Članak 7.

Za provođenje ovog Javnog poziva zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo.

Članak 8.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Članak 9.

Rok za podnošenje ponuda je 14. studeni 2022. do 09,00 sati.

Članak 10.

Ponuda se dostavlja na adresu:

Grad Vukovar

Ured broj 1.

Dr. Franje Tuđmana 1

32000 Vukovar

S naznakom:

„Za javni poziv za davanje za zakup javne površine za postavljanje vlastitih štandova te zakup pokretnih gradskih štandova u svrhu prodaje suvenira i svijeća u okviru obilježavanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“ – NE OTVARAJ.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/22-02/44
URBROJ: 2196-1-02-22-1
U Vukovaru, 07. studenog 2022. godine

                                                                                                           

   GRADONAČELNIK

                                                                                                                 Ivan Penava, prof.