Na temelju članka 124. Zakon o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21.) te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima ("Narodne novine" br. 59/18., 112/18.) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV


Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena Strojarska ulica u naselju Vukovar u k.o. Vukovar na k. č. br. 494/1 i 7147, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne nerazvrstane ceste.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. - 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" br. 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21.), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao - javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Vukovara.

Geodetski elaborat izvedenog stanja Strojarske ulice izradit će tvrtka ALFA TERRA MENSURA d.o.o. za geodetske i građevinske djelatnosti, Ivana Gundulića 113, Osijek.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započet će 28. ožujka 2022. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, Snježana Šergo, dipl.ing.geod. evidentirana u Komori ovlaštenih inženjera geodezije pod oznakom Geo. 154, koja se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 11. travnja 2022. u vremenu od 09.00 do 11.00 sati u prostorijama gradske uprave Grada Vukovara, ured broj 15, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/21-01/63
URBROJ: 2196-1-02-22-6
Vukovar, 24. ožujka 2022.


Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.