Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/151/18, 2/18 – pročišćeni tekst i Odluka USRH broj:U-II-1818/2016), Gradonačelnik Grada Vukovara objavljujeJAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA
za sakupljanje i odvoz drveća i drugog raslinja sa k.č. 1705/10, k.o. VukovarI.

Objavljuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za sakupljanje i vlastiti odvoz drveća, i drugog raslinja sa k.č. 1705/10, k.o. Vukovar, u vlasništvu Grada Vukovara, površine 31.798 m2.

II.

Pravo prijave na poziv imaju fizičke osobe sa prebivalištem/boravištem na području grada Vukovara.
Prije podnošenja prijava prijavitelji su dužni obići lokaciju iz točke I. ovog Javnog poziva.
Uz prijavu na ovaj Javni poziv potrebno je dostaviti potvrdu o prebivalištu/boravištu ne stariju od mjesec dana.

III.

Po pristiglim prijava i obimu iskazanog interesa utvrdit će se veličina dijela površine nekretnine iz točke I. koja će svakom prijavitelju biti ponuđena.


IV.

Izabrani prijavitelji dužni su sa dodijeljenog im dijela površine iz točke I. ovog Javnog poziva ukloniti raslinje najkasnije 20 dana od dana objave Odluke izboru i broju prijavitelja te veličine površine koju će svaki izabrani prijavitelj dobiti za raščišćavanje.


V.

Prikupljeno raslinje iz točke I. ovog Javnog poziva zabranjeno je dalje preprodavati.


VI.

Javni poziv se objavljuje na službenoj internet stranici Grada Vukovara i vrijedi 15 (petnaest) dana od dana objave.


Prijave se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj koverti, putem pošte ili osobno podnose na adresu:

Grad Vukovar
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar.


VII.
Odluka iz točke IV. ovog Javnog poziva objavit će se na službenim Internet stranicama Grada Vukovara.REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 360-01/20-01/8
URBROJ:2196/01-02-20-3 

Vukovar, 26. veljače 2020.godine

 

Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.