Na temelju odredbi  članka 47. stavka  3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i  2/18 - pročišćeni tekst), članka 17. i 18. Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 10/16 i 8/18) i Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda, KLASA: 940-01/20-01/5, URBROJ: 2196/01-01-20-03 od 06. veljače 2020. godine, gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara

 

 1. PREDMET PRODAJE

Prodaje se nekretnina upisana na:

 • k.č.br. 622/17 upisana u zk.ul.br. 9601 k. o. Vukovar, ukupne površine 1597 m², u zemljišnoknjižnom izvatku upisana kao pašnjak 3 ulica Priljevo, a u naravi predstavlja poslovnu zgradu u Poduzetničkoj zoni Priljevo, Vukovar.

Katastarska čestica se prema Prostornom planu uređenja Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 1/06, 4/12, 11/15 i 12/18) nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja grada Vukovara. Na nekretnini nema zabilježbi niti tereta.

Nekretnina se kupuje prema načelu „viđeno-kupljeno“, te se kupac odriče prava pobijati ugovor po osnovi skrivenih ili bilo kojih drugih nedostataka predmetne nekretnine.

 1. NAČIN PROVOĐENJA PRODAJE

Nekretnina koja je predmet prodaje prodat će se putem javnog prikupljanja ponuda. Ovo javno prikupljanje ponuda bit će objavljeno na web stranicama Grada Vukovara i u Vukovarskim novinama.

 1. KUPOPRODAJNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Početna  kupoprodajna cijena nekretnine koja je predmet prodaje iznosi 1.250.000,00 kuna (PDV je uračunat u cijenu).

 1. JAMČEVINA

Natjecatelji su dužni prije javnog otvaranja pismenih ponuda uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene vrijednosti nekretnine. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vukovara, i to: IBAN  HR7525000091851800005  model 24  poziv na broj 7889 – OIB ponuditelja.

Nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima jamčevina će se vratiti u roku 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Prilikom vraćanja jamčevine, ponuditelj kojem se vraća jamčevina nema pravo na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.

Ako ponuditelj ili njegov punomoćnik nije predao ponudu nakon što je uplatio jamčevinu, smatra se da je odustao od natječaja i nema pravo na povrat jamčevine.

 1. SUBJEKTI KOJI MOGU SUDJELOVATI NA NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja na javnom prikupljanju ponuda imaju:

1.  sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije;

2.  sve pravne osobe s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom u članici Europske unije;

3.  sve ostale fizičke i pravne osobe ako ispunjavaju propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske kako je propisano osmim dijelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

 1. POPIS DOKUMENTACIJE KOJU PONUDA MORA SADRŽAVATI:
 1. popunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj (obrazac se nalazi u privitku natječaja na web stranici Grada Vukovara: vukovar.hr)
 2. preslika osobne iskaznice za ponuditelje fizičke osobe državljane Republike Hrvatske ili odgovarajući dokument (preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača) kojim se dokazuje prebivalište i državljanstvo za ponuditelje koji nisu državljani Republike Hrvatske
 3. za ponuditelje pravne osobe preslika izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje pravna sposobnost ponuditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
 4. brojkama i slovima točno ispisan ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 5. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine
 6. izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju dospjelog nepodmirenog dugovanja prema Republici Hrvatskoj, Gradu Vukovaru i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vukovara (Tehnostan d.o.o., Komunalac d.o.o., Vodovod grada Vukovara d.o.o., Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i Vukovarska gospodarska zona d.o.o.), koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog javnog prikupljanja ponuda
 7. presliku broja tekućeg ili žiro računa ponuditelja na koji će se izvršiti povrat uplaćene jamčevine u slučaju da isti nije najpovoljniji ponuditelj
 8. izjavu ponuditelja, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

           

Napomena:

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ukoliko je neki od dokumenata na stranom jeziku, ponuditelj obavezno uz izvornik dokumenta mora priložiti i njegov ovjereni prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. U ponudi se ne smije ništa prepravljati, jer će se takva ponuda smatrati nevaljanom i neće se razmatrati. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od prodaje i poništiti Natječaj u svako doba prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

 1. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnija ponuda je ona koja ispunjava sve uvjeta iz natječaja i sadrži najviši ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, a koja ne može biti manja od početne kupoprodajne cijene iz točke 3. ovog natječaja.

Ako je više sudionika Natječaja ponudilo istu cijenu, prednost ima onaj čija je ponuda ranije zaprimljena u Gradu Vukovaru.

 1. SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE

Nakon što Povjerenstvo utvrdi najpovoljniju ponudu, a Gradonačelnik donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odabrani ponuditelj je dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji u roku 30 dana od dana kada je primio pismenu obavijest o izboru najpovoljnije ponude, u suprotnom gubi pravo na povrat jamčevine. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu za kupljeno zemljište platiti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji, jednokratnom uplatom na račun Grada Vukovara.

 1. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara: www.vukovar.hr.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponuđenim iznosom kupoprodajne cijene ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno putem pisarnice Grada Vukovara (ured br. 1) na adresu:

Grad Vukovar,

Dr. Franje Tuđmana br. 1, 32000 Vukovar

"Ponuda za Natječaj za prodaju nekretnine (k.č. broj 622/17 k.o. Vukovar)  u vlasništvu Grada Vukovara – ne otvaraj"

Javno otvaranje ponuda održat će se 20. ožujka 2020. godine u 10.00 sati u prostorijama Grada Vukovara.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika. Punomoćnik je dužan najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, ured br. 15, svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 14.00 sati i na telefon: 032/456-590.

Pregled predmetne nekretnine može se izvršiti do isteka roka za dostavu ponuda uz prethodnu najavu na gore navedeni broj telefona.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/20-01/5

URBROJ: 2196/01-02-20-04

Vukovar, 19. veljače 2020. godine

                                                                                             

                                                                                                              Gradonačelnik

                                                                                              Ivan Penava, prof.

 

Tekst natječaja

Obrazac prijave na natječaj