KLASA: 112-02/24-01/14
URBROJ: 2196-01-5-24-8
Vukovar, 21. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 20., a u svezi članka 22. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, - uredba, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni tajnik za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Gradu Vukovaru Upravnom odjelu za financije i nabavu, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 49 dana 26. travnja 2024. i na službenim internetskim stranicama Grada Vukovara, objavljuje

OBAVIJEST
kandidatima natječaja za prijam u službu na radno mjesto vježbenik/ca radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta administrativni tajnik za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda u Gradu Vukovaru Upravnom odjelu za financije i nabavu o rezultatima pisanog testiranja

I.
Na pisano testiranje održano 21. svibnja 2024.g. u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara s početkom u 9:00 sati pristupio je jedan kandidat. Kandidat koji je ostvario najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju postigao je sljedeći rezultat:

1. Jurica Vučković, broj bodova 7,0.

II.
Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz provjere na pisanom testiranju mogu pristupiti intervjuu koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu natječaja dana 21. svibnja 2024.g. u 9:30 sati, na adresi Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, treći kat, gradska vijećnica.
Ova obavijest oglašava se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva
Vlasta Šibalić, univ.spec.oec.