REPUBLIKA HRVATSKA
OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BAUERA
32000 VUKOVAR
Augusta Šenoe 19

KLASA:112-01/23-02/15
URBROJ:2196-1-3-01-23-01

Vukovar,10. svibnja 2023.

                                                          

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi

  („Narodne  novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10,  105/10,  90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14, 7/17. 68/18,98/19, 64/20., 151/22.)  i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Bauera, ravnatelj Osnovna škola Antuna Bauera, Vukovar  raspisuje

 

NATJEČAJ

  za popunu radnog mjesta

 

kuhar/ica– 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno). Mjesto rada Vukovar, PŠ Petrovci i PŠ Svinjarevci

           

Uvjeti: završenu srednju školu – program kuhar odnosno KV kuhar i završen tečaj

higijenskog minimuma.

Uz općeg uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima

 o radu ,kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 106. . Zakona o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne  novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10,  105/10,  90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14, 7/17. 68/18,98/19, 64/20., 151/22.)

Na natječaj potrebno je priložiti :

1. prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,

2.životopis,

3.dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

4.domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu,

5. elektronički zapis  ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

6. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjesesci.

            U prijavi je potrebno navesti točan naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obavijest o datumu, vremenu i mjestu procjene odnosno testiranja kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole Poveznica: http://os-abauera-vu.skole.hr

Traženi dokumenti dostavljaju se u neovjerenom presliku.

 Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat koji se pozivaju na pravo  prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi  na natječaj  prema jednakim uvjetima pozvati se na to pravo i dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti  pri zapošljavanju na koje se poziva.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje Vukovar, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar .

Na Natječaj se mogu javiti oba spola.

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni  su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Poveznica: http://os-abauera-vu.skole.hr/propisi

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu Osnovnoj školi Antuna Bauera, Vukovar za prikupljanje, obradu i objavljivanje osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Nepravovremene i nepotpune prijave na Natječaj neće se razmatrati.

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti  na adresu:        

                                                          

Osnovna škola Antuna Bauera

Augusta Šenoe 19

32000 Vukovar

s naznakom „ za Natječaj“

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice Osnovne škole Antuna Bauera, Vukovar (http://os-abauera-vu.skole.hr), najkasnije u roku od 15  dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom.

Natječaj objavljen dana 10. svibnja 2023. godine.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                  Zlatko Milić, mag.educ.math.et inf.